За мен

Адвокат Вяра Келчева е завършила магистърска степен по право във Софийския университет "Климент Охридски".

Работила е като съдия изпълнител към Районен съд град Пазарджик, след което около 9 години работи като районен прокурор града.

През месец април 1998 г. е вписана като адвокат при Адвокатска колегия – гр. Пазарджик, където полага клетва. От самото начало започва самостоятелна практика, осъществявайки консултации и процесуално представителство на клиенти по разнообразни казуси, свързани преди всичко с наказателно право.

Адвокат Келчева е членувала в Асоциация за Европейска интеграция и права на човека (Еврорайтс) – Пловдив, където е изнасяла лекции по различни теми и е давала правни консултации на граждани.

Въз основа на жалби, отправени от адвокат Келчева до Европейски съд по правата на човека, Страсбург са образувани четиринадесет броя дела, между които Ганчев срещу България, Навущанов срещу България, Малечков срещу България и други.

Адвокат Келчева също осъществява процесуално представителство на граждани по граждански, трудови и търговски дела.

Адвокат Вяра Келчева обогатява непрестанно своите познания, като участва в различни правни курсове и семинари по актуални юридически проблеми и новости в законодателството.

Трудов стаж

Дати 04/28/1998 – до настоящия момент
Заемана длъжност или позиция Адвокат към Адвокатска колегия - гр. Пазарджик
Основни дейности и отговорности Процесуално представителство на физически и юридически лица по граждански, наказателни и административни дела.
Дати 08/07/1989 – 04/13/1998
Заемана длъжност или позиция Районен прокурор
Основни дейности и отговорности Контрол върху работата на прокурорите в Районна прокуратура гр. Пазарджик и участие по наказателни и граждански дела.
Име и адрес на работодателя Окръжна прокуратура гр. Пазарджик
Дати 07/01/1984 – 08/01/1989
Заемана длъжност или позиция Съдия изпълнител
Основни дейности и отговорности Привеждане в изпълнение на влезли в сила съдебни решения в полза на държавата, юридически и физически лица.
Име и адрес на работодателя Районен съд гр. Пазарджик
Дати 04/01/1983 – 04/01/1984
Заемана длъжност или позиция Стажант съдия
Основни дейности и отговорности Запознаване с работата на следователите, съдиите, адвокатите, нотариусите и съдебните изпълнители.
Име и адрес на работодателя Окръжен съд гр. Пазарджик

Образование

Дати 15/09/1976 - 30/05/1981
Наименование на придобитата квалификация Юрист
Основни предмети/застъпени професионални умения
 • - Наказателно право
 • - Административно право
 • - Гражданско право
 • - Трудово право
 • - Вещно право
 • - Международно право
Име и вид на обучаващата или образователната организация СУ „Св. Св. Климент Охридски“, гр. София
Ниво по националната класификация Магистър
Дати 15/09/1971 - 30/05/1975
Наименование на придобитата квалификация Икономист – проектант
Основни предмети/застъпени професионални умения
 • - Програмиране
 • - Статистика
 • - Счетоводство
 • - Икономика
 • - Политически науки
Име и вид на обучаващата или образователната организация Техникум по машинна обработка на информацията „Димитър Каляшки“, гр. София
Ниво по националната класификация Средно образование