Наказателно право

Кантората на адвокат Вяра Келчева оказва съдействие и  правна защита на клиенти, когато са налице данни, че срещу тях ще бъде образувано наказателно производство:

 • Защита на обвинени по дела от частен характер. Дела от частен характер са делата за клевета, обида, лека телесна повреда, кражба, която е извършена от съпруг или родственик и т.н.;
 • Процесуално представителство и защита на клиента в триинстанционното съдебно производство;
 • Защита на лице, срещу което има образувано досъдебно производство от разследващите органи – прокурори, следователи и разследващи полицаи;
 • Консултации на лице, пострадало от противоправни действия или престъпления на физически лица или органи на държавната власт;
 • Процесуално представителство на пострадали от престъпления в качеството им на частни обвинители или граждански ищци;
 • Представителство и защита пред  съда във връзка с взети мерки за неотклонение от органите на досъдебното производство;
 • Защита от незаконосъобразни действия на разследващите органи в хода на досъдебното производство;
 • Представителство и съдействие пред органите на прокуратурата, МВР и Министерството на правосъдието във връзка с привеждане на присъдата в изпълнение;
 • Представителство и консултиране при  престъпления, които се преследват по тъжба на пострадалия, относно начините, по които може да заведе наказателно дело от частен характер;
 • Консултиране във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, които той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража, представителство пред Администрацията на затворите и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при МП, във връзка с пълното спазване на законните права на клиента, каквито той има, съгласно Закона за изпълнение на наказанията и задържане под стража.
 • Оказване на правна защита и съдействие на клиента от момента, в който срещу него бъде образувано съдебно производство до момента на приключване на процеса с влязла в сила присъда, с която да бъде признат за виновен или невинен.

Административно право

Кантората на адвокат Вяра Келчева оказва съдействие и  правна защита на клиенти, пред органи на местното самоуправление и административни органи:

 • Оспорване на административни актове по административен и съдебен ред;
 • Процесуално представителство пред общински и държавни органи;
 • Обжалване на наказателни постановления на различни органи.

Гражданско право

Кантората на адвокат Вяра Келчева оказва съдействие и  правна защита на клиенти в следните случаи:

 • Консултации и предоставяне на правна защита и процесуално представяне при водене на граждански дела дела;
 • Консултации по наследствено-правни и семейно-правни въпроси:
  • Разводи и различни брачни искове (родителски права над детето, искове за издръжка и др.);
  • Съдебна и извънсъдебна делба на имущество;
  • Искове за по-голям дял от семейното имущество, придобито от съпрузите по време на брака им;
  • Процесуално представяне в съдебно-изпълнително производство;
  • Правно обслужване на търговски дружества (възможност за абонамент).
 • Изготвяне на договори, пълномощни, нотариални актове, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус;
 • Правно съдействие и консултации на чуждестранни граждани във връзка с придобиване на българско гражданство, както и продължително и постоянно пребиваване по ЗЧРБ;
 • Представителство и консултации при трудови спорове, уволнения, съкращения, дължими обезщетения и възстановяване на работа;
 • Представителство и консултации при търсене на обезщетение вследствие на трудова злополука;
 • Учредяване на юридически лица с нестопанска цел, регистрация, промяна, прекратяване на дейността на еднолични търговци и търговски дружества.

Семейно право

Кантората на адвокат Вяра Келчева оказва съдействие и  правна защита на клиенти относно семейно-правни въпроси:

 • Разрешение за разпореждане с имуществото на малолетни и непълнолетни лица;
 • Правно съдействие и консултации при осиновяване;
 • Съставяне на брачни и предбрачни договори;
 • Съдействие при разводи и всякакви брачни искове – присъждане на издръжка, присъждане на родителските права и др.;
 • Консултации по семейно-правни въпроси;
 • Искове отностно имуществото, придобито по време на брака и получаване на по-голяма част от същото;
 • Припознаване, установяване на произход и оспорване на произход;
 • Разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица.

Наследствено право

Кантората на адвокат Вяра Келчева оказва съдействие и  правна защита на клиенти във всякакви наследствени казуси:

 • Съставяне на саморъчно или нотариално завещание;
 • Обявяване или откриване на завещание;
 • Иск за възстановяване на запазена част от наследство;
 • Представителство при откриване на наследство;
 • Оспорване на действителността на завещанието по съдебен ред;
 • Отказ от наследство;
 • Представителство пред нотариус и извършване на нотариални сделки.

Трудово право

Кантората на адвокат Вяра Келчева оказва съдействие и  правна защита на клиенти при всякакви трудово-правни казуси:

 • Иск за реализиране по съдебен ред на пълна имуществена отговорност на работника;
 • Иск за дължими трудови възнаграждения;
 • Искови претенции по договори за професионална квалификация;
 • Искова защита на работника или служителя срещу временно отстраняване от работа или недопускане до същата;
 • Обявяване на трудов договор за недействителен;
 • Искова защита при трудова злополука или професионално заболяване;
 • Трудови спорове и правоприемство по отношение на работодателя;
 • Оспорване по съдебен ред на законността на наложени дисциплинарни наказания;
 • Съдебна защита на представителите на работниците и служителите;
 • Оспорване по съдебен ред на законността на уволнението.

Търговско право

Кантората на адвокат Вяра Келчева извършва следните услуги в съответствие с Търговския закон:

 • Абонаментно правно обслужване на фирми, търговски дружества, сдружения (асоциации) и фондации;
 • Заличаване и промяна на обстоятелствата на фирми и търговски дружества;
 • Снабдяване с документ за актуално състояние;
 • Регистрация на фирми – ООД, ЕООД, АД, ЕТ, събирателно дружество, командитно дружество, командитно дружество с акции, фондации и  сдружения (асоциации);
 • Пререгистрация на фирми – ООД, ЕООД, АД, ЕТ, събирателно дружество, командитно дружество и командитно дружество с акции.